Declaració de Principis 1.0

Maquinari de Fonts Obertes (OSHW en anglès) és aquell maquinari el disseny del qual es fa disponible públicament perquè qualsevol persona el pugui estudiar, modificar, distribuir, materialitzar i vendre, tant l’original com altres objectes basats en aquest disseny. Les fonts del maquinari (enteses com els fitxers font) hauran d’estar disponibles en un format apropiat per poder realitzar modificacions sobre elles. Idealment, el maquinari de codi obert utilitza components i materials d’alta disponibilitat, processos estandarditzats, infraestructures obertes, continguts sense restriccions, i eines de fonts obertes de cara a maximitzar l’habilitat dels individus per materialitzar i usar el maquinari. El maquinari de fonts obertes dóna llibertat de controlar la tecnologia i al mateix temps compartir coneixements i estimular la comercialització per mitjà de l’intercanvi obert de dissenys.

definició 1.0

L’esborrany de la «Definició 1.0 del maquinari de codi obert» es basa en la «Definició de Codi Obert» per programari en codi obert i l’esborrany de la «Definició del Maquinari de Fonts Obertes 0.5» . Aquesta definició és una derivada de la «Definició de Codi Obert» , creada per Bruce Perens i els desenvolupadors de Debian i coneguda com la «Guia d’Estil del Programari Lliure per a Debian». Aquí es troben vídeos i documentació de taller de maquinari obert que va iniciar el procés de creació de la definició. Aquí podràs participar en la conversa sobre la definició.

Introducció

El «maquinari de fonts obertes» és un terme per denominar artefactes tangibles – màquines, dispositius, o altres objectes de el món físic – el disseny ha estat publicat de manera que qualsevol persona pugui fabricar, modificar, distribuir i usar aquests objectes. Aquesta definició té la intenció de proveir una guia per al desenvolupament i avaluació de llicències per «maquinari de codi obert».

És important notar que el maquinari és diferent de el codi (programari) en la forma que els recursos físics es dediquen a la creació d’objectes físics. D’aquesta manera, persones o entitats produint objectes ( “productes”) sota una llicència OSHW tenen l’obligació de no declarar que aquests objectes hagin estat manufacturats, venuts, garantits o autoritzats en qualsevol forma pel dissenyador original. A més aquestes persones o entitats no han de fer servir cap de les marques registrades en possessió del dissenyador original.

Els termes de distribució del «maquinari de fonts obertes» hauran de seguir els següents criteris:

1. Documentació

El maquinari alliberat ha d’incloure documentació en la forma de fitxers de disseny i ha de permetre la modificació i redistribució dels mateixos. Si la documentació no acompanya el producte físic, s’ha de proporcionar de manera clara la manera en què aconseguir la informació per no més que un raonable cost de reproducció, preferentment per mitjà d’una descàrrega des d’internet lliure de càrrec. La documentació ha d’incloure els fitxers de disseny en un format que permeti introduir canvis, per exemple el format natiu d’un programa de CAD. No es permeten fitxers que intencionalment ocultin el disseny. Tampoc són acceptables com a substituts formats analògics alternatius a codi informàtic compilat – com planxes de coure llistes per a imprimir derivades d’un paquet de CAD -.La llicència podria requerir que els fitxers de disseny es proporcionin en formats oberts completament documentats.

2. Abast

La documentació del maquinari ha d’especificar clarament quina part del disseny, sinó ho és tot, s’allibera sota la llicència.

3. Programes informàtics necessaris

Si el disseny sota llicència necessita d’un paquet informàtic, bé com a part d’ell mateix, bé per operar de manera apropiada i complir les seves funcions bàsiques, la llicència podria requerir que es complissin alguna de les condicions següents:

a) Que les interfícies hauran d’estar documentades prou com per considerar la possibilitat de crear un paquet informàtic en codi obert que permetin al dispositiu operar de manera apropiada i complir les seves funcions bàsiques. Per exemple, això podria incloure diagrames de temps detallats per a senyals o pseudocodi que clarament il·lustri la interfície operant.

b) Que el paquet informàtic necessari vingui alliberat sota una llicència de codi obert aprovada per l’OSI.

4. Obres derivades

La llicència ha de permetre modificacions i obres derivades, i permetrà que aquestes es distribueixin sota els mateixos termes que la llicència de l’obra original. La llicència permetrà la fabricació, venda, distribució i ús de productes creats a partir dels arxius de disseny, els arxius en si mateixos, i derivats de qualsevol dels anteriors.

5. Lliure redistribució

La llicència no podrà restringir a ningú de la venda o distribució de la documentació del projecte. La llicència no pot requerir el pagament de drets d’autor per l’esmentada venda. La llicència no podrà requerir cap dret d’autor o taxa relacionada a la venda d’obres derivades.

6. Reconeixement

La llicència podria requerir que els documents derivats i notificacions de drets de còpia (copyright) associades amb els dispositius atribueixin l’autoria del/s autor/s llicenciador/s a l’hora de distribuir fitxers de disseny, béns manufacturats i/o productes derivats dels mateixos. La llicència podria requerir que aquesta informació es fes accessible a l’usuari final utilitzant el dispositiu, però no podrà especificar el format en què es mostri. La llicència podria requerir que les obres derivades portessin un nom o número de versió diferent d’aquell de el disseny original.

7. No discriminació a persones o grups

La llicència no pot discriminar cap persona o grup de persones.

8. No discriminació a camps d’aplicació

La llicència no pot restringir a ningú de fer ús de la feina (incloent l’objecte manufacturat) en un camp específic d’aplicació. Per exemple, no pot restringir l’ús de maquinari en un determinat negoci, o en investigació nuclear militar.

9. Distribució de la llicència

Els drets proporcionats per la llicència hauran de ser aplicats a tots aquells als quals sigui redistribuït la feina sense la necessitat d’executar una llicència addicional.

10. La llicència no serà específica a un producte

Els drets proporcionats per la llicència no depenen de que la feina sota llicència sigui part d’un producte determinat. Si una part d’una obra llicenciada s’usa i distribueix sota els termes de la llicència, tots aquells als quals se’ls redistribueixi l’obra hauran de tenir els mateixos drets que proporcioni l’obra original.

11. La llicència no ha de restringir un altre maquinari o programari

La llicència no ha de implicar restriccions a elements afegits a l’obra amb el treball llicenciat però no derivats d’ell. Per exemple, la llicència no ha d’assegurar que tot el maquinari venut amb l’objecte llicenciat sigui de “codi obert”, ni que només pugui utilitzar programari de “codi obert” per controlar el dispositiu.

12. La llicència serà neutra en termes tecnològics

Cap de les clàusules de la llicència dependrà d’una tecnologia específica, component, material o estil d’interfície o ús de la mateixa.

conclusió

Els signants d’aquesta «Definició de maquinari de codi obert» reconeixen que el moviment de el codi obert representa només una forma de compartir informació. Nosaltres promovem i donem suport a totes les formes d’obertura i col·laboració, estiguin o no conformes amb aquesta definició.