De grundläggande principerna för Open Source Hardware utvecklades av ledamöter i OSHWA’s styrelse, projektets styrgrupp och andra. Skapandet av dessa dokument skedde ursprungligen på wiki’t freedomdefined.org, vilket du kan besöka för att se påskrifter av definitionen, samt skapa din egen.

 

Open Source Hardware (OSHW) – Grundläggande Principer 1.0

Open Source Hardware avser hårdvara vars design har gjorts tillgänglig till allmänheten så att vemsomhelst kan studera, modifiera, distribuera och sälja designen eller hårdvaran baserad på denna design. Hårdvarans källa, designen från vilken den skapas, är tillgänglig i föredraget format för att modifiera och bygga vidare på. I en idealisk situation använder OSHW lättillgängliga komponenter och material, standardiserade processer, öppen infrastruktur, oinskränkt innehåll och open-source designverktyg för att maximera möjligheten för individer att skapa och använda hårdvara. OSHW ger människor frihet att ta kontroll över sin teknologi och samtidigt dela med sig av kunskap och uppmuntra till handel genom öppet utbyte av designfiler.

 

Open Source Hardware (OSHW) – Definition 1.0

Definitionen av Open Source Hardware baseras på definitionen av Open Source Software. Den definitionen utvecklades av Bruce Perens och utvecklare från Debian såsom ‘Debain Free Software Guidelines’.

Introduktion

Open Source Hardware (OSHW) avser handfasta föremål – maskiner, utrustning eller andra fysiska föremål, vilkas design har delats med allmänheten under sådana former att vem som helst kan skapa, modifiera och använda dessa föremål. Definitionen är avsedd att hjälpa i skapandet av riktlinjer för utvecklingen och utvärderingen av licenser inom Open Source Hardware.

Hardware (på svenska ‘hårdvara’) skiljer sig från mjukvara i det att dess framställande kräver fysiska resurser. Enligt detta, har personer eller företag som producerar föremål eller produkter under en OSHW licens åtagit sig att klargöra att dessa föremål eller produkter ej tillverkas, säljs, omfattas av garanti eller på annat sätt sanktioneras av ursprungsdesignern, samt ej heller använda varumärken som ägs av ursprungsdesignern.

Distributionsvillkoren för Open Source Hardware måste efterleva följande kriterier:

1. Dokumentation

Hårdvaran måste släppas med dokumentation kring dess design, och ändringar, vidareutveckling och vidaredistribuering av designen måste vara tillåten. Där dokumentation inte kommer i handfast form, krävs det att denna information tillgängliggörs för ringa eller ingen kostnad, förslagsvis fri delning över Internet. Dokumentationen måste inkludera design information/filer i lämpligt, modifierbart format, exempelvis ett original-format från ett CAD program. Uppsåtligt förvirrande, komplicerad design information/filer är ej tillåtna. Mellanliggande format, analogt med sammansatt kod, ex. “print-klar koppar konst” från ett CAD program är ej godkänt som substitut. Licensen kan komma att kräva att design information/filer erbjuds i fullt dokumenterat, öppet format.

2. Omfattning

Dokumentationen kring hårdvaran måste tydligt klargöra vilken del av designen, om inte hela, som släpps under licens.

3. Nödvändig mjukvara

Om den licensierade designen av hårdvara/utrustning kräver mjukvara för att fungera och fylla sin tänkta funktion, så kan licensen komma att kräva att något av följande villkor uppfylls: a.) Gränssnitt (‘interface’) är dokumenterat på ett sådant sätt att det är att anse tämligen enkelt att skriva open source mjukvara som gör att hårdvaran/utrustningen fungerar och fyller sin tänkta funktion, eller b.) Den nödvändiga mjukvaran släpps under en OSI-godkänd open source licens.

 4. “Härledda verk”

Genom licensen åtar sig hårdvaran/utrustningen att godkänna ändringar och vidareutveckling av designen. Nya “verk” såsom föremål och produkter som utvecklats ur licensierad hårdvara/utrustning omfattas av samma distributionsvillkor som originalföremålet/produkten. Licensen skall godkänna tillverkning, försäljning och distribution av produkter som skapats ur öppen design information/filer, design filerna själva eller design härledd därav.

 5. Fri vidaredistribuering

Licensen skall inte hindra någon part från att sälja eller ge bort design dokumentation/filer.  Licensen omfattar ingen royalty eller annan ersättning för en sådan försäljning. Licensen skall inte kräva någon royalty eller ersättning från försäljning av “härledda verk”.

6. Erkännande

Licensen kan om möjligt kräva att härledda dokument och upphovsrätts anmärkningar till samhörande verk attribueras licenshavar(en/na) i samband med distribution av designfiler, tillverkade produkter och/eller därefter härledda verk. Licensen ska om möjligt kräva at denna information görs tillgänglig till slutanvändaren/slutkonsumenten av anordningen men ska inte specificera ett specifikt format för detta. Licensen ska om möjligt kräva att härledda verk tillskrivs ett annat namn eller en annan versions-kod än det för den ursprungliga designen.

 7. Ingen diskriminering mot individer eller grupper

Licensen får inte diskriminera en enskild individ eller grupp av individer

 8. Ingen diskriminering mot “fields of endeavor”

Licensen får inte hindra någon från att använda designen (inklusive tillverkad hårdvara) inom något speciellt område eller i något särskilt syfte. Exempelvis, får inte hårdvara hindras från att användas inom en viss affärsverksamhet eller inom kärnfysik.

9. Distribution av licens

Licensens tillhörande rättigheter måste applicera på alla till vilka verket är vidaredistribuerat utan behov av utfärdande av ytterligare licens.

10. Licensen är inte produktspecifik

Licensens tillhörande rättigheter får ej vara beroende av att det licensierade verket såsom del av en särskild produkt. Om en del av verket extraherats och använts/distribuerats inom licensen villkor, skall alla parter som den delen av verket distribuerats till ha samma rättigheter såsom originalverket.

 11. Licensen får ej inskränka annan hårdvara eller mjukvara

Licensen får ej inskränka rättigheterna för andra föremål som integrerats i verket men som ej härletts ur det. Exempelvis, licensen skall inte insistera på att all hårdvara såld tillsammans med det licensierade föremålet är open source, ej heller att enkom open source mjukvara skall användas till föremålet/utrustningen.

12. Licensen måste vara teknik-neutral

Ingen bestämmelse för licensen får grunda sig i någon enskild teknologi, del eller komponent, material, typ av gränssnitt eller användning därav.

Slutord

Vi som undertecknar ovanstående definition av Open Source Hardware erkänner att open source rörelsen endast är ett av många sätt att dela information. Vi uppmuntrar och stöder alla former av öppenhet och samarbete, oavsett eller ej de passar in i denna definition.

 

Thank you to  Stockholm Makerspace and Sparkling Science for this translation.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

One thought on “Swedish”

Comments are closed.