הצהרת העקרונות וההגדרה של חומרת קוד פתוח נכתבו בידי חברי חברי דירקטוריון של OSHWA וצוותי העבודה של הארגון. מסמכים אלה פורסמו בעמודי ה-wiki של freedomdefined.org, שם ניתן לקרוא אותם    ואת אשרורים שלהם ולהוסיף את שלכם.

הצהרת העקרונות של חומרת קוד פתוח (חק״פ) 1.0

חומרה קוד פתוח הינה חומרה שהתכן שלה זמין פומבית כך שכל הרוצה לבחון, ללמוד, לשנות ולעדכן, להפיץ, לבנות, ו/או למכור תוכניות ותיכנונים של החומרה והן את החומרה עצמה. קוד ותוכניות המקור של החומרה זמינים בפורמט המועדף לביצוע שינויים בתוכנית. במקרה המיטבי, חומרת קוד פתוח עושה שימוש ברכיבים וחומרים זמינים, תהליכים סטנדרטיים, תשתיות פתוחות, תכנים ללא מגבלות שימוש וכלים מבוססי קוד פתוח – כל זאת כדי להגדיל את היכולת של מפתחים לייצר ועשות שימוש בחומרה. חומרת קוד פתוח מאפשרת שליטה בטכנולוגיה תוך כדי שיתוף ידע ועידוד מסחר וכלכלה בעמצעות חליפה פתוחה של תכנים.

הגדרתחומרתקודפתוח(חק״פ) 1.0

הגדרתחומרהקודפתוח(חק״פ) 1.0 מבוססתעלהגדרתתוכנהקודפתוח. הגדרה זו נכתבה בידי ברוס פרנס (Bruce Perens) ומפתחי דביאן כעקרונות תוכנה קוד פתוח של דביאן.

מבוא

חמרה קוד פתוח הוא מושג המגדיר מוצרים מוחשיים – מכונות, מנגנונים או חפצים חומריים אחרים – שהתכן שלהם שוחרר לציבור באופן שכל אחד יכול לייצר, לבנות, לשנות, להפיץ ולעשות שימוש בהם. יעודה של הגדרה זו הוא להעמיד אמות מידה לפיתוח ובדיקה של רשיונות שימוש בחומרה קוד פתוח.

חומרה נבדלת מתוכנה בכך שלעולם צריך להקצות משאבים חומריים לייצור טובין חומריים. לכן, אנשים או חברות המייצרים חפצים (״מוצרים״) תחת רשיון OSHW מחוייבים להבהיר שמוצרים אלה לא מיוצרים ונמכרים ע״י המתכנן המקורי, ואינם תחת אחריותו או פיקוחו ולא המלצו על ידו. כמו כן, אין לעשות שימוש בסימנים מסחריים של המתכנן המקורי.

תנאי ההפצה של חומרה קוד פתוח חייבים לעמוד בקרטריונים הבאים:

1. תיעוד

החומרה חייבת להיות מופצת מלווה בקבצי תכן וחייבת לאפשר ולאשר שינוי והפצה של קבצי התכן. במקרים בהם התיעוד אינו מופץ יחד עם המוצר הפיזי, חייבת להיות אפשרות מתועדת ופומבית לקבל את התיעוד עבור תשלום שכפול סביר – בעדיפות באמצעות הורדה מהאינטרנט ללא תשלום כלשהו. התיעוד חייב לכלול קבצי תכן בפורמט מועדף לביצוע שינויים, למשל קבצים בפורמט הבסיס של תוכנות תכן. קבצי תכן שעובדו בכוונה להטעות ולהקשות על שינויים – אסורים כתחליף לתיעוד. פורמט ביניים משול לקוד תוכנה מקומפל – למשל קבצים מוכנים לדפוס מתוכנת תכן – אסורים גם הם. רשיון ההפצה יכול לדרוש שקבצי התכן יסופקו בפורמט פתוח ומתועד גם הם.

2. טוח

תיעוד החומרה חייב לציין בבירור איזה חלק מן התכן, אם לא כולו, משוחרר תחת הרישוי.

3. תוכנה נדרשת

אם התכן המורשה דורש תוכנה – משובצת או אחרת – כדי לפעול ולמלא את המטרות הבסיסיות שלו, הרשיון ידרוש עמידה באחד מהתנאים הבאים:

א) הממשקים יהיו מתועדים בצורה מספקת שמאפשרת לכתוב תוכנה קוד פתוח שמאפשר להתקן לתפקד ולפעול בצורה תקינה ולמלא את יעודו ותפקידו. לדוגמה, תנאי זה עשוי לכלול שימוש בתרשימי תזמון פעולה או פסאודו-קוד לתאור פעולות הממשק.

ב) התוכנה הנדרשת עצמה תהיה מופצת תחת תנאי רישוי והפצה התואמים רישוי קוד פתוח של OSI.

4. יצירות נגזרות

רשיון ההפצה יאשר שינויים ויצירות נגזרות ויאשר את הפצתן של אלה תחת רישוי זהה ליצירת המקור. הרשיון יאפשר ייצור, מכירה, הפצה ושימוש במוצרים והתקנים שנוצרו מקבצי התכן, בקבצי התכן עצמם ובכל הנגזרות מהם.

5. הפצה חופשית

הרשיון לא יגביל איש מלמכור או להפיץ או לתת את תיעוד הפרוייקט. הרשיון לא ידרוש תשלום תמלוגים או תשלומים אחרים על המכירה. הרשיון לא ידרוש תשלום תמלוגים או תשלומים אחרים על מכירת יצירות נגזרות.

6. שיוך

הרשיון יכול לדרוש שתיעוד נגזר והצהרות שמירת זכויות שמלוות התקנים יכללו שיוך למעניקי הרשיונות כשמפיצים קבצי תכן, מוצרים או התקנים מוגמרים ו/או נגזרותיהם. הרשיון עשוי לדרוש שמידע זה יהיה זמין למשתמש הקצה של ההתקן, אך לא יגדיר את הפורמט המוגדר. הרשיון עשוי לדרוש שיצירות נגזרות ישאו שם או מספר גרסה השונה מהתכן המקורי.

7. אי אפליה נגד פרטים או קבוצות

הרשיון לא יפלה נגד פרט או קבוצת פרטים כלשהם.

8. אי אפליה נגד תחומי פעילות

הרשיון לא יגביל איש משימוש ביצירה או התכן (כולל בהתקנים שיוצרו) לתחום עיסוק כלשהו. לדוגמא, אין להגביל את החומרה משימוש לעסקים או למחקר גרעיני.

9. הפצת הרשיון

הזכויות המוענקות על ידי הרשיון יחולו על כל המקבל את היצירה או התכן ללא צורך בעמידה בתנאי רשיון נוספים כלשהם.

10. הרשיון לא יהיה יחודי למוצר

הזכויות המוענקות על ידי הרשיון לא יהיו תלויות בהיות היצירה חלק ממוצר ספציפי. אם חלק מיצירה משמש או מופץ תחת תנאי הרשיון, כל מקבלי היצירה/התכן או חלק ממנה יהנו מכל הזכויות שהוענקו עם היצירה המקורית.

11. הרשיון לא יגביל חומרה או תוכנה אחרים

הרשיון לא יטיל מגבלות על פריטים נוספים המצורפים ליצירה תחת הרשיון אך לא נגזרים ממנה. לדוגמא, הרשיון לא ידרוש שכל החומרה הנוספת שנמכרת עם המוצר תחת הרשיון יהיו בעצמן מופצים תחת רשיון קוד פתוח, או שרק תוכנת קוד פתוח תשמש מחוץ להתקן עצמו.

12. הרשיון יהיה ניטאלי טכנולוגית

אף תנאי ברשיון זה לא יהיה תלוי בטכנולוגיה, רכיב, חלק, מרכיב או ממשק ספציפיים או שימוש בהם.

אחרית דבר

החותמים על הגדרת חומרת קוד פתוח מודעים לכך שתנועת קוד פתוח מיצגת רק דרך אחת להחלפת מידע. אנו מעודדים ותומכים בכל צורות הפתיחות ושיטוף פעולה, בין אם הן תואמות הגדרות אלה או לא.